Akif Akedemi Logo

BİZ BU İŞİ BİLİYORUZ.

SMMM Staja Giriş Sınavlarında

1+1

KAZANAMAZSANIZ BİR SONRAKİ KURSUMUZA

ÜCRETSİZ Katılıyorsunuz.

En İyi Eğitmenlerden Ders Almanızı Sağlıyoruz.

Sınav Komisyonunun Soru Tarzına Uygun Eğitim Veriyoruz.

İstediğiniz Zaman, İstediğiniz Yerden, İstediğiniz Kadar Dersleri Dinleyebiliyorsunuz.

Son Nokta SMMM Staja Giriş Sınavında Başarılı Oluyorsunuz.

SMMM STAJA GİRİŞ SINAV SINAV SORU VE CEVAPLARI
SMMM STAJA GİRİŞ 2024 SINAV TAKVİMİ
SMMM Staja Giriş Sınavına Yönelik Kurs Programı
Eğitim Yeri Grup Adı Başlama Tarihi Ders Saati Kayıt Ol
istediğiniz Yerde Uzaktan Eğitim Grubu İstediğiniz Saatlerde Şimdi Uzaktan Eğitime Başlayabilirsiniz. Satın Al
Örnek Dersleri İzleyin
Örnek Ders Videoları Ders
Finansal Muhasebe
Finansal Tablo Analizi
Maliyet Muhasebesi
Muhasebe Standartları
Vergi Hukuku
Hukuk
Meslek Hukuku
Denetim
Ekonomi
Maliye
SMMM Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kurs Ücreti
Dersler Süre Saat Uzaktan Eğitim Kurs Ücreti Satın Al
Paketin Tamamı Alan Bilgisi Derslerin Tamamı 4.500.-TL Satın Al
EĞİTİM KADROMUZ
Ender Akar Doç.Dr. Veli Öztürk Doç.Dr. Rıdvan Kaya Doç.Dr. Salih Tor
Doç.Dr.Murat Demir SMMM Sultan Arslan Babayiğit Ender Akar Doç.Dr. Okan Bülbül
YMM Mustafa Gün Dr.Bekir Kılıç Avukat Ahmet Çelik Dr. Leyla Tekkol
SMMM Staj Başlatma Sınavı Faydalı Dosyalar
SMMM Staja Giriş Sınavı Çıkmış Sınav Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız.
SMMM Staja Giriş Sınavı Ders Notları Çalışma Notlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız..
SMMM Staja Giriş Sınavı Deneme Sınavlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
SMMM Staja Giriş Sınavı Sınav Konuları

MUHASEBE VE DENETİM %50

Finansal Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi %15

Temel Kavramlar ve İlkeler
Muhasebe Kayıt Araçları ve Defterler
Muhasebe Politikaları
Mali Tablolar
Hesaplar
Tek Düzen Hesap Planı
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Öz Kaynaklar
Gelir Tablosu Hesapları
Maliyet Hesapları
Nazım Hesaplar
Dönem Sonu İşlemleri
Şirket Türleri
Şirketlerin Kuruluşu
Sermaye Artırımı
Sermaye Azaltımı
Devir
Birleşme
Kar Dağıtımı
Toplam 18 Soru

Muhasebe Standartları %5

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları
Türkiye Muhasebe Standartları
Toplam 6 Soru

Maliyet Muhasebesi %8

Genel Esaslar
Tekdüzen Maliyet Muhasebe Sistemi
Giderler
Giderlerin Dağıtım Esasları
Sipariş ve Evre Maliyet Yöntemleri
Standart Maliyet Yöntemleri
Maliyet Bilgilerinin Raporlanması
Analizler
İşletme Bütçeleri
Toplam 6 Soru

Mali Tablolar Analizi %7

Finansal Tablolar
Finansal Tabloların Analiz Teknikleri
Finansal Tabloların Fiyat Hareketlerine Göre Düzeltilmesi
Toplam 9 Soru

Denetim %15

Denetim Kavramı ve Fonksiyonları
Denetim Türleri
Bağımsız Denetim
Güvence Hizmetleri ve Diğer Denetim Benzeri Hizmetler
Denetim Standartları
Denetim Kanıtları
Denetim Hedefleri
Denetim Süreci
Denetim Teknikleri
Gerçeğe Aykırı Finansal Raporlama
Denetimin Planlanması
Denetim Programının Yürütülmesi
Denetim Alanları İtibariyle Denetim İşlemleri
Denetim Raporları

Toplam 15 Soru

EKONOMİ VE MALİYE %10

Ekonomi %5

Kıtlık, Tercih ve Fayda
Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
Arz ve Talep Uygulamaları
Talep ve Arz Esnekliği
Tüketici Dengesi Analizi
Üretim ve Maliyetler
Tam Rekabet Piyasaları
Monopol
Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
Faktör Piyasaları
Mili Gelirle ilgili Kavramlar
Para Teorisi ve Politikası
Uluslararası Ticaret Teorisi
Uluslararası İktisat Politikası
Döviz Piyasası
Ödemeler Bilançosunun Tanımı
İktisadi Kalkınma ve Büyüme

Toplam 6 Soru

Maliye %5

Maliye İlminin Esasları
Kamu Ekonomisi
Kamu Giderleri
Kamu Gelirleri (Vergi Teorisi)
Bütçe
Devlet Borçları
Yerel İdareler
Toplam 6 Soru
HUKUK %25

Vergi Hukuku %5

Vergi Hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri, konusu, Dalları ve tanımı
Vergi hukukunun kaynakları
Vergi kanunlarının zaman, yer ve anlam bakımından uygulanması
Verginin tarafları, mükellefin ödevleri ve hakları
Vergi borçlusu (Mükellef ve vergi sorumlusu)
Vergi kesenlerin sorumluluğu
Mükellefin ödevleri
Mükellef hakları
Vergilendirme işlemleri ve süreler
Vergiyi doğuran olay
Vergi hukukunda süreler
Vergi borcunun sona ermesi
Vergi borcunu sona erdiren diğer nedenler
Vergi kabahat ve suçları
Vergisel idari ve adli yaptırımları azaltan ya da sona erdiren kimi durumlar
Vergi hukukunda cebri icra süreci
Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
Uluslararası vergi hukuku
Uluslararası çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırma yöntemleri
Toplam 6 Soru
Meslek Hukuku 5 Mesleki Mevzuat
Meslek Yasası
Yönetmelikler
Meslek Kararları
Toplam 6 Soru

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %5

İş Hukuku hakkında Genel Bilgiler 4857 Sayılı İş Kanunu'nun Uygulama
İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan borçlar
İş İlişkisinin Ücret, Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları
Sendikal Örgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri
Toplu İş Sözleşmesi-Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Yapısı
Sosyal Sigorta Kolları
Toplam 6 Soru

Ticaret Hukuku %5

Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı
Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet
Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap
Ortaklıklar hakkında genel bilgi, Adi ortaklık, Limitet ortaklık, Anonim Ortaklık
Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi
Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler
Kıymetli Evrak
Toplam 6 Soru

Borçlar Hukuku %5

Borç ilişkisinin temel kavramları, borçların kaynakları, hukuki işlem kavramı, sözleşmelerin hukuki işlemler içindeki yeri ve sözleşmelerin kurulması
Sözleşmelerin geçersizliği, temsil
Haksız fiiller
Borcun ifa edilmemesi
Borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkileri ve borcun sona ermesi
Toplam 6 Soru
SMMM Staja Giriş Sınavı Sınav Konuları İçin Tıklanıyınız.

STAJA GİRİŞ SINAVI DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ


TÜRMOB tarafından Anadolu Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür olmak üzere toplam 120 soruluk test biçiminde yapılan ve aşağıda belirtilen derslerin alt konularını kapsayan bir sınavdır.
Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların basarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.

Bağıl değerlendirme yönteminde ölçme sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra, değerlendirme işlemi yapılır. Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı sınavdaki öteki adayların puanlarına ve başarısına yani grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında yada üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde adayın basarı durumu da değişir. Bu nedenle özellikle test tipi sınavlarda bağıl değerlendirme sistemi en adil ve en nesnel olan değerlendirme biçimidir.

Bu değerlendirme biçiminde, ham notların ortalaması, her notun ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu bulunarak, değerlendirmeye esas notlar, bir notun, ortalamanın kaç standart sapma1 altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart not biçimiyle ifade edilir. Bu suretle, adaylar ortalama performansları ölçütüyle birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir not sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik arz etmesi sebebiyle, sınava katılan adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bu sistem uygulanmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan birçok sınavda da kullanılmaktadır.

Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana baslıkta basarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana baslıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı basarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı basarı puanına Genel Kültür ve Alan Bilgisi soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu adaylara verilen basarı puanları tam sayı olmadığı gibi doğrusallık da göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen Sınav Basarı Puanları ÖSS sınavlarında da olduğu gibi tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra staj yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.

Bağıl değerlendirme yöntemi sınav değerlendirmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olup, 2004 yılına kadar Staja Giriş Sınavlarını yapan ÖSYM tarafından da TÜRMOB TESMER Staja Giriş Sınavlarında kullanılmış olup, bu yöntem ÖSS sınavlarında, Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı pek çok kurum sınavında ve kredili sistemle değerlendirme yapan öğretim kurumlarında da kullanılmaktadır.

Matematiksel bir ifade ile standart sapma, veri değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının karelerinin toplamının ortalamasının kareköküdür; yani verilerin ortalamadan sapmalarının kareler ortalamasının (varyansın) karekökü olarak tanımlanır.